PREZYDIUM OPZZ 22 marzec 2016

Posiedzenie Prezydium OPZZ (22.03.) poprzedziła minuta ciszy, którą uczczono Gerharda Kuligowskiego, przewodniczącego Rady OPZZ województwa zachodniopomorskiego, członka Rady OPZZ, zmarłego 20 marca.

Następnie, przewodniczący Jan Guz omówił zadania zrealizowane przez centralę od ostatniego posiedzenia prezydium (9.02.br.).
Poinformował także o działaniach kierownictwa OPZZ w zakresie wykonywania uprawnień właścicielskich w Spółce FWP, organach spółki oraz o bieżących kontaktach z Fundacją „Porozumienie".

Norbert Kusiak, dyrektor wydziału polityki gospodarczej OPZZ, omówił rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw.

Prezydium OPZZ, po zapoznaniu się z założeniami protokołu o współpracy pomiędzy Ogólnopolskim Porozumieniem Związków Zawodowych i Stowarzyszeniem „Ukraina – Polska" dot. poprawy warunków pracy i płacy obywateli Ukrainy w Polsce, podjęło uchwałę w sprawie podpisania tego dokumentu.

Prezydium przyjęło informację przewodniczącego OPZZ o delegatach, którzy wezmą udział w 10. sesji Międzynarodowej Konferencji Pracy w Genewie w dniach 30 maja – 11 czerwca 2016 r.

Prezydium podjęło uchwałę w sprawie przyjęcia do OPZZ zakładowej organizacji związkowej pod nazwą Związek Zawodowy Federacja Pracowników Komunikacji Miejskiej we Wrocławiu.

Prezydium przyjęło informacje Jana Guza o działaniach w ramach Rady Dialogu Społecznego. Przewodniczący powiadomił zebranych o rezygnacji kol. Urszuli Michalskiej z funkcji przewodniczącej zespołu ds. usług publicznych RDS i powołaniu na jej miejsce kol. Sławomira Broniarza.
Szef konfederacji mówił też o posiedzeniu Prezydium RDS z udziałem przewodniczących WRDS i wicepremiera M. Morawieckiego, ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji M. Błaszczaka. Powiedział o spotkaniu z dyrektorem Rachoniem z TVP Info, z którym dyskutowano m.in. o nowej formule programu „Debata Trójstronna".

Jan Guz poinformował o decyzjach w sprawie przygotowania uchwały dotyczącej powoływania nowych zespołów branżowych, zespołu doraźnego ds. Krajowej Administracji Skarbowej, opracowania zasad zlecania ekspertyz na potrzeby RDS, regulaminu obejmowania patronatem RDS przedsięwzięć organizowanych przez organizacje i instytucje.

Szef OPZZ mówił ponadto o propozycji powołania zespołu doraźnego ds. emisji CO2 zgłoszonej przez BCC oraz planowanym na 7 kwietnia br. posiedzeniu Prezydium i Rady Dialogu Społecznego.

Jan Guz zrelacjonował obrady Zjazdu Federacji Związków Zawodowych Pracowników Dróg Żelaznych. Na przewodniczącego tej Federacji ponownie wybrano kol. Adama Zawodnego. Guz przedstawił kulisy odrzucenia przez Sejm projektu zmiany ustawy o związkach zawodowych autorstwa Nowoczesnej i przyjęciu nowego stanowiska PSL w tej sprawie po interwencji OPZZ.

Paweł Śmigielski, dyrektor wydziału prawno – interwencyjnego OPZZ, mówił o postępach w rozmowach o nowelizacji ustawy o agencjach pracy tymczasowej.

Janusz Gołąb, dyrektor wydziału organizacji pracy i informacji OPZZ, przedstawił stan przygotowań do obchodów 1 Maja i posiedzenia Rady w dniach 2-3 czerwca 2016 w Miętnem k/Garwolina.

Prezydium zaakceptowało kandydaturę przedstawiciela OPZZ do składu Rady Senioralnej nowej kadencji, przy ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Rekomendowano kol. J. Wiśniewskiego, przewodniczącego Rady OPZZ województwa mazowieckiego, członka Prezydium.

Członkowie prezydium dyskutowali o współpracy OPZZ z Rzecznikiem Praw Obywatelskich. W tej części obrad uczestniczył rzecznik, p. Adam Bodnar. W rozmowie koncentrowano się głównie na:
- obejmowaniu zatrudnienia niepracowniczego przepisami ochronnymi z prawa pracy, w szczególności osób pracujących na umowach cywilnoprawnych i samozatrudnionych,
- problemach pracowników, chcących dochodzić swych praw przed sądami pracy,
- realizacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 czerwca 2015 roku w sprawie rozszerzenia prawa koalicji (prawo do zrzeszania się w ZZ, wszystkich pracujących zarobkowo),
- umowach międzynarodowych dot. praw pracowniczych, które do tej pory nie zostały ratyfikowane przez Polskę.

źródło: OPZZ

aktualizacja (RP) 22.03.2016

« wróć

projekt i wykonanie: nexis.pl