W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu Krajowego pracą Federacji kieruje Prezydium Zarządu Krajowego.


Do kompetencji Prezydium Zarządu Krajowego należą wszystkie sprawy niezastrzeżone w Statucie dla Krajowego Zjazdu i Zarządu Krajowego, a w szczególności:

  1. reprezentowanie Federacji wobec organów władzy i administracji państwowej, gospodarczej, samorządu spółdzielczego i terytorialnego, organizacji politycznych oraz społecznych,

  2. ustalanie kierunków prowadzenia działalności gospodarczej i wykorzystania środków pochodzących z tej działalności, uchwalanie preliminarza wydatków, zatwierdzanie sprawozdań z jego wykorzystania oraz zatwierdzanie bilansu,

  3. podejmowanie decyzji o działaniach Federacji w zakresie sporów zbiorowych i wykonywanie prawa do akcji protestacyjnych oraz organizowanie wymienionych działań. Decyzje, o których mowa nie ograniczają statutowych uprawnień w tym zakresie przysługujących zakładowym i międzyzakładowym organizacjom związkowym,

  4. podejmowania decyzji w sprawach współpracy Federacji z organizacjami wymienionymi w art. 10 pkt. 11,

  5. uchwalanie regulaminów w sprawach zastrzeżonych do kompetencji Prezydium Zarządu Krajowego,

  6. zwoływanie posiedzeń Zarządu Krajowego,

  7. współpraca z Komisją Rewizyjną oraz rozpatrywanie jej wniosków, uwag i zaleceń,

  8. określanie zasad wynagradzania przewodniczącego Federacji,

  9. powoływanie, przekształcanie i rozwiązywanie jednostek gospodarczych, agend, biur, placówek szkoleniowych, badawczych i innych jednostek gospodarczych.

 

Aktualny skład Prezydium: 

Przewodniczący:

Andrzej Szczepański

Wiceprzewodniczacy:

Roman Piotrowski

Członkowie:

Agnieszka Drążykowska

Tadeusz Franka 

Jadwiga Lecyk 

Ireneusz Kołyszko

Wiesława Potrykus

projekt i wykonanie: nexis.pl